Navodila za pisanje in urejanje znanstvenih del

Slovensko filozofsko društvo verjame v doslednost in formalno ustreznost pri akademskem zapisovanju. V pomoč nadobudnim akademikom zato prilagamo navodila za pisanje znanstvenega članka, ki se jih poslužujemo pri naših publikacijah. Pri tem je potrebno opozoriti, da vsaka revija postavlja svoje zahteve glede načina navajanja virov. Med najbolj uporabljanimi slogi v svetu filozofije sta Chicago Manual of Style (več o njem: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html) in način APA (https://apastyle.apa.org), čeprav lahko publikacije – vključno z nami! – nekoliko prilagodijo oz. spremenijo izvorna vodila slogov.

Navodila za pisanje znanstvenih del v publikacijah Slovenskega filozofskega društva*

 

Uvodoma naj bo navedeno ime in priimek avtorja, znanstveni/pedagoški/strokovni
naziv, službeno mesto, e-naslov.
Obseg znanstvenih člankov: praviloma 1 avtorska pola (cca. 16 strani v navedenem formatu)

Prispevki naj se zapišejo v programu Word v pisavi Times New Roman, velikost črk 12, vsi robovi 2,5 cm, razmak med vrsticami 1,5, leva poravnava in poseben zamik prve vrstice za 1 cm. Med odstavki naj ne bo dvojnega razmika. Pri navajanju virov in literature naj bodo uporabljene opombe pod črto (footnote), velikost črk 10. V opombah praviloma navajamo le krajše navedbe virov in literature; literaturo s priimkom avtorja in prvimi besedami knjige/prispevka. Izogibati se je potrebno pojasnjevalnim opombam; kar je nujno potrebno za razumevanje, naj bo navedeno v besedilu. Pri krajšem navajanju vira uporabite »dvojni narekovaj, na začetku in na koncu citiranja«. Drugače je pri daljših navajanjih:

»Citat, daljši od 5 vrstic, naj se loči od ostalega besedila z uporabo presledka pred in za besedilom. Navedba je v narekovajih »«.  Pri besedilu uporabimo levo zamikanje 1 cm brez posebnega zamika za prvo vrstico.«

 

Slikovno gradivo naj bo oddano ločeno, v besedilu pa avtor jasno označi, kam določena priloga sodi. Fotografije naj bodo skenirane v resoluciji najmanj 400 dpi. Datoteka naj bo v formatu jpg. Gradivo mora biti opremljeno s podnapisom in virom, od kod je priloga povzeta. Avtor mora izdajatelju Slovenski matici (ali uredniku) dostaviti dovoljenja za objavo gradiva, kot to zahteva Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

V besedilu avtor označi mesta, kjer naj bi bilo objavljeno slikovno gradivo, z zaporedno številko slike, opisa in (v oklepaju) vira po sledečem zgledu:

SLIKA 1

Predsednik SLS Anton Korošec

(MNZS, Fototeka, SL XXXX)

 

Na koncu prispevka naj bodo v poglavju Viri in literatura po abecednem vrstnem redu navedeni vsi viri in literatura, ki se v besedilu monografije pojavijo v opombah pod črto. Gradivo naj bo navedemo ločeno po kategorijah: Periodični tisk, Literatura, po potrebi tudi Internetni viri.

V seznamu literature navedemo monografije, članke, zbornike, izdaje virov in drugo tiskano gradivo, dostopno v knjižnicah.

Pri monografijah navedemo: priimek in ime avtorja. Naslov monografije. Kraj: založba, leto izida. Primer:

Dolenc, Ervin. Kulturni boj: slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918-1929. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1996.

V opombah zadostuje: Dolenc, Kulturni boj, str. XX.

Pri člankih v revijah  navedemo: Priimek in ime avtorja. Naslov članka. Ime revije, letnik, leto, številka revija, strani prispevka. Primer:

Dolenc, Ervin. Kulturna zakonodaja v Sloveniji v času jugoslovanskega klasičnega parlamentarizma 1918–1929. Prispevki za novejšo zgodovino, 32, 1992, št. 1–2, str. 35–45.

V opombah zadostuje: Dolenc, Kulturna zakonodaja, str. XX.

Pri člankih v zbornikih navedemo: Priimek in ime avtorja. Naslov članka. V: Priimek in ime (urednik). Naslov zbornika. Kraj: izdajatelj zbornika, leto izida, strani prispevka. Primer:

Dolenc, Ervin. Culture, Politics, and Slovene Identity. V: Benderly, Jill and Kraft, Evan (eds.). Independent Slovenia. London: Macmillan, 1994, str. 69–90.

V opombah zadostuje: Dolenc, Culture, Politics, and Slovene Identity, str. XX.

Pri časopisnih člankih (brez avtorja) v opombi navedemo: Časopis, letnik, številka, datum, stran, Naslov prispevka. Primer:

Slovenec, 59, št. 146, 1. 7. 1921, str. 1, Centralistična ustava sprejeta.

V seznamu literature zadostuje, da je časopis Slovenec naveden med periodičnim tiskom.

Če je v časopisu objavljeni prispevek avtorski članek s podpisanim avtorjem, ga navajamo na enak način kot članek v revijah.

 

* Omenjena pravila ne veljajo za pisanje člankov za revijo Anthropos, ki sicer izhaja pod okriljem Slovenskega filozofskega društva. Navodila za pripravo člankov pri omenjeni reviji najdete na tej strani.